Stukjes in het wild

De kleu­ter­mo­no­lo­gen – Men vraagt wat ik doe

In het kader van de kleu­ter­mo­no­lo­gen mag iedereen ver­zoek­praat­jes aanvragen.
Octavie schreef: “Ik ga nog even nadenken over het ver­zoek­num­mer. Misschien iets over je werk? Wat je allemaal doet en schrijft voor Het Eiland Neus.”

Wat ik allemaal doe voor Het Eiland Neus kan ik kort samen­vat­ten: alles. Al moet ik de kont van de koning kussen: ik doe het. In februari bestaat Het Eiland Neus één jaar en hoewel mijn inkomen nog niet is om over naar huis te schrijven, heeft dit jaar toch wat vruchten afge­wor­pen. Ik heb drie orga­ni­sa­ties weten te strikken voor mijn cursussen, de laatste was de Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen. In het voorjaar staat daar een cursus Columns op het programma van vijf bij­een­kom­sten en daar ben ik blij mee. Verder doen wij hier ook nog wat vormgeven, wat brain­stor­men en wat t‐shirtjes verkopen.

Voor het overige doet Het Eiland Neus veel onbetaald werk, zoals daar zijn: admi­ni­stra­tie, acqui­si­tie, onze eigen website bouwen, ons kantoor ordenen en de poezen tevreden houden.

En last but not least: Het Eiland Neus schrijft zich een slag in de rondte. Helaas kan ik niet alles hier citeren, omdat nog niet alles gepu­bli­ceerd is, en helaas kan ik ook niet alles met naam en toenaam noemen, omdat niet elke opdracht­ge­ver geas­so­ci­eerd wil worden met een vuil­bek­ken­de Zezunja, maar ik kan wel lukraak wat zinnen overnemen uit een paar wil­le­keu­ri­ge door bloed, zweet en tranen tot stand gekomen teksten.

* “Boeren, bikini’s en beu­gel­bek­kies, dat zou een korte samen­vat­ting van het spel kunnen zijn. Er wordt wat afgeboerd. En hoewel de konijnen nooit echt seksueel geladen zijn, dragen ze toch waar mogelijk een leuk broekje onder hun overbeet. Bovendien is het dus zaak veel rommel te maken, veel vieze geluiden te pro­du­ce­ren en veel andere konijn­tjes tot moes te slaan. Als klap op de vuurpijl hullen de rabbids zich in obscure bloe­me­tjes­jur­ken en luiers met een vei­ligg­heid­s­peld. Meligheid ten top, maar wel op hoog niveau.”

* “Hoe leg je het onderwerp van je scriptie uit aan je kleine zusje?
Ik heb voor een sta­bi­li­sa­tie­sys­teem van een schip een bedie­nings­pa­neel ontworpen, ik heb gekeken waar je het systeem in de machi­ne­ka­mer kunt plaatsen en ik heb getest of de gene­ra­to­ren de belasting aankunnen. Het systeem moet voorkomen dat een schip gaat slingeren.”

* “En zo moet het ook zijn. Mevrouw de professor mag hem uiteraard behoeden voor al te grote uit­glij­ders op het gebied van aardse zaken als uiterlijk voorkomen en lichaams­geur, maar u moet er toch niet aan denken dat onze ver­strooi­de professor ineens met een Porsche de campus op komt rijden. Nee, de ver­strooi­de professor hoort op de fiets te komen, met een slin­ge­rend spatbord. Liefst door de regen. Met een walm van pijptabak om zich heen. En hij hoort een tic te hebben; een eigen­aar­di­ge eigen­schap die hij niet kan bedwingen. Het is immers een ver­strooi­de professor.”

* “De btw‐kwestie is een voorbeeld daarvan. Het zou logisch zijn als een psy­cho­loog over een consult geen btw hoeft te heffen, omdat – daar zijn ze weer – artsen dat ook niet hoeven. Maar de Admi­ni­stra­tie, in dit geval minister van Financiën, ver­schuilt zich achter het feit dat het beroep nog onder de vrije intel­lec­tu­e­le beroepen valt, in tegen­stel­ling tot de meeste andere gezond­heids­be­roe­pen. Waarmee de bal bij minster van Volks­ge­zond­heid en Sociale zaken ligt, die de psy­cho­loog eerst zou moeten erkennen als gezond­heids­be­roep. En zo komt een wijziging in de wet maar moeizaam tot stand.”

* “Maar niet alleen de zelf­ver­ze­kerd­heid van de speler kan door zijn of haar personage een boost krijgen, ook sociale vaar­dig­he­den kunnen erdoor toenemen. “Door het spel en hun personage leren veel spelers het belang van samen­wer­ken en rekening houden met een ander. Als je in je eentje opereert, word je in veel spel­le­tjes binnen 20 seconden neer­ge­knald”, vertelt Malliet.”

* “De bestuurs­voor­zit­ter is van mening dat de doel­stel­lin­gen van trans­pa­ran­tie en kwaliteit ook de inschrij­ven­de bedrijven ten goede komen. ‘Het is eigenlijk heel simpel’, zegt Camps, ‘wanneer het circuit van inkopers geen enkele relatie heeft tot de inhoud van het product, is het logisch dat er op de prijs gese­lec­teerd wordt. Maar voor de uit­voer­der wordt het dan wel heel moeilijk om het product en de kwaliteit daarvan inhou­de­lijk over het voetlicht te brengen.’ ”

* “Droge vlokken worden gebruikt om als compacte isolatie in wanden, plafonds en vloeren te spuiten. Met gebruik van warm­te­ne­vel is het ook mogelijk de vlokken al sproeiend tegen wanden aan te plakken en op die manier verwarmings‐ en elec­tri­ci­teits­lei­din­gen in te kapselen.”

* “6 – TAKE IT EASY Zorg dat je op tijd vertrekt, dat je niet hard hoeft te fietsen, niet hoeft te hollen. En besef: trams en bussen zijn altijd vol als dat niet goed uitkomt.”

* “Lief­heb­bers van standje 69, pi of de geboor­te­da­tum van hun geliefde kunnen per direct een .nl‐domeinnaam laten reser­ve­ren met daarin alleen getallen. De officiële instantie, Stichting Internet Domein­re­gi­stra­tie Nederland (SIDN), regi­streert pas in januari 2008 deze zoge­naam­de numerieke domein­na­men, maar inter­ne­thost Mijndomein.nl biedt nu al de moge­lijk­heid om zo’n webadres te reser­ve­ren.”

* “Ook Luyendijk zelf werd gema­ni­pu­leerd. Bladzijde na bladzijde vertelt hij over de bronnen die hij sprak – ter­ro­ris­ten, ministers, woord­voer­ders, nabe­staan­den, oog­ge­tui­gen, vre­des­ac­ti­vis­ten – en bladzijde na bladzijde neemt de ont­goo­che­ling toe: iedereen wordt betaald. Mensen die worden geïn­ter­viewd als onschul­di­ge slacht­of­fers blijken ingehuurd, de geheime dienst is alom tegen­woor­dig en iedereen praat wel een geld­schie­ter naar de mond. Als de camera’s draaien worden we allemaal voor het lapje gehouden, inclusief de jour­na­list.”

4 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.