Wat ik las

Lezens­waar­dig­he­den – vrijdag 10 mei 2018

Schenk woorden en blijf

Deze afscheids­brief, die Alex Boogers schreef aan Renate Dor­re­s­tein, vond ik erg mooi.

Het korte berichtje waarin ik je, zoals zovelen later, een hart onder de riem wilde steken bleek prompt het begin van een opbloei­en­de cor­res­pon­den­tie. De band die daarop ontstond betitelde jij als eerste als ‘vriend­schap’. Ik schreef je met nach­te­lij­ke regelmaat veel te lange, slordige mails. Jij beant­woord­de ze vaak met prachtige zinnen, treffende beschrij­vin­gen, en de voor jou zo ver­trouw­de humor. Je maakte nooit een geheim van je ziekte, en hoewel we hadden afge­spro­ken dat ik er niet naar zou vragen beschreef je regel­ma­tig in welke fase je nu weer verkeerde met de bij­be­ho­ren­de voor­ge­schre­ven ‘heerlijke medicatie’, en wist je zonder dramatiek precies te beschrij­ven hoe het je verging. De goede ver­staan­der las de loop­gra­ven­strijd die je elke dag voerde voor enkele cen­ti­me­ters winst. Je wilde dóór en verder, maar natuur­lijk wel op jouw voor­waar­den, en zo heb je precies geleefd. Langer en inten­sie­ver dan je misschien ook zelf had verwacht.

There is no campus free speech crisis: The right’s new moral panic is largely imaginary

Linkse uni­ver­si­tei­ten willen ons de mond snoeren, sputteren de rechts-radicalen tegen­woor­dig bij het minste of geringste. De situatie in de VS is volkomen anders dan die in Nederland of België, maar deze analyse van het waar­heids­ge­hal­te van die claim is niettemin inte­res­sant. Links wordt veel meer de mond gesnoerd dan rechts.

There are many ways to think about this data. The most straightfor­ward­ly partisan one is to focus on the large disparity between ter­mi­na­ti­ons due to criticism from the right versus the left. Certainly there exists a vast infra­struc­tu­re of orga­ni­za­ti­ons on the political right designed to monitor the academy and publicize dis­agree­able speech. No equi­va­lent infra­struc­tu­re exists on the left, perhaps explai­ning the disparity.

Sci­en­tists Say Ocean Cir­cu­la­ti­on Is Slowing. Here’s Why You Should Care.

Ik vond dit een inge­wik­keld stuk, maar bottom line is: de stroming in de Atlan­ti­sche oceaan is ernstig vertraagd, waardoor het water veel sneller opwarmt. Ook dát zal weer allerlei ver­nie­ti­gen­de effecten hebben op de leef­om­stan­dig­he­den van kust­be­wo­ners, mensen in Afrika en in tropische gebieden.

The recent AMOC studies don’t show what the long-term impli­ca­ti­ons are, so it’s uncertain if the cir­cu­la­ti­on could stabilize at some new level if human-caused CO2 emissions are stopped, if the changes will gradually persist into the future, or if the oceans will pass a climate tipping point into some new, as-yet unknown state.

But under­stan­ding the effects can help people prepare. And if sci­en­tists can identify where cir­cu­la­ti­on changes may cause oceans to warm excep­ti­o­nal­ly fast in coming decades, those areas could plan for storm potential and an extra measure of sea level rise that will happen as the oceans warm and expand.

Similarly, iden­ti­fying how changes to ocean cir­cu­la­ti­on affect adjacent land areas, with heat waves, droughts or flooding, would help com­mu­ni­ties develop more resi­lien­ce to climate impacts.

14.000 wach­ten­den voor per­soons­vol­gend budget

De hard­voch­tig­heid van deze regering kent geen grenzen. Ruim veer­tien­dui­zend meer­der­ja­ri­gen wachten op geld om hun – mind you – onmisbare zorg van te betalen. Voor min­der­ja­ri­gen komt dat per­soons­vol­gend budget er voorlopig niet eens. De regering belooft ‘trajecten’ vast te leggen, in plaats van haar pri­o­ri­tei­ten met snel­trein­vaart te ver­an­de­ren.

“Zolang het budget niet hoog genoeg is om alle zorg­vra­gen te beant­woor­den”, erkent minister Van­deur­zen, “moet er gekozen worden wie er in aan­mer­king komt voor een per­soons­vol­gend budget. En dat is best wel een heel moeilijke en delicate oefening.”

Beziens­waar­dig­heid
Beeld: Albert Robida schetste rond 1902 hoe hij dacht dat mensen in het jaar 2000 de opera in Parijs zouden verlaten.
(publiek domein)

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.