Schrijfcoach

De Schrijf­groep

Wil je een roman of verhaal schrijven met feedback? Met een deadline? Met een kleine groep mee­den­kers en critici? Met bege­lei­ding en een zekere regelmaat? Geef je dan op voor de Schrijf­groep in Leuven.

Wat gaan we doen?

In de Schrijf­groep bespreken we elke twee weken de vor­de­rin­gen die de deel­ne­mers maken bij het schrijven van een roman of een verhaal. We lezen waar mogelijk elkaars werk, denken met elkaar mee en geven elkaar goede moed als het tegenzit. Elke bij­een­komst zal Maartje Luif een the­o­re­tisch onderwerp toe­lich­ten dat ze kiest op basis van de teksten die de groep heeft aan­ge­le­verd. Denk aan: ver­haal­the­o­rie, struc­tu­ren, per­so­na­ges, karak­ter­ont­wik­ke­ling, dialogen, stijl, sfeer, brain­stor­men, her­schrij­ven, cor­ri­ge­ren enz. etc. Daarnaast geeft ze schrif­te­lijk com­men­taar op jullie teksten. We zorgen voor motivatie en een leer­pro­ces, voor een schrijf­ca­dans en groeiend zelf­ver­trou­wen, en voor boeiende woens­dag­avon­den met de nodige gezel­lig­heid.

Wanneer?

In 2019: woensdag 11/09, 25/09, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12.
In 2020: woensdag 8/01 en 22/01.
Telkens van 19 tot 22 uur.

Bege­lei­ding

Maartje Luif

Genre

Fictie, ver­ha­len­de non‐fictie, verhalen.

Locatie

Eén­meil­aan 150 in Leuven (Kessel‐Lo)
Op een kwar­tier­tje stappen van Station Leuven.

Kosten

884 euro, inclusief btw. Daarvoor krijg je indi­vi­du­eel schrif­te­lij­ke feedback van de docent en tien avonden theorie, feedback van mede­cur­sis­ten en gezel­lig­heid.

Inschrij­ven

Stuur een mailtje naar maartje@heteilandneus.be en dan ontvang je een factuur.
De cursus gaat door als er minimaal 3 inschrij­vin­gen zijn. Er kunnen maximaal 6 deel­ne­mers meedoen. Zodra je hebt betaald ben je inge­schre­ven.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.