• Losse opdrachten

  Eenmalige workshop School­kran­ten Maken

  Wat? Een workshop voor mede­wer­kers in het onderwijs, ouders en iedereen die interesse had in het maken van school­kran­ten. Wie? De deel­ne­mers waren ouders en leer­krach­ten uit het lager onderwijs en docenten van regionale onder­wijs­in­stel­lin­gen. Waar? We werkten een dag lang op de prachtige locatie van Wisper in Kessel‐Lo (Leuven). Hoe ging het in zijn werk? We brain­storm­den concreet over het doel, de doelgroep, de pijlers en de logistiek van de school­kran­ten, waarbij we ver­trok­ken vanuit de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers. Ver­vol­gens bogen we ons over ethische kwesties, censuur en redac­ti­o­ne­le onaf­han­ke­lijk­heid. Ten slotte bedachten we concrete rubrieken, beeld­ele­men­ten en inte­res­san­te onder­wer­pen. De deel­ne­mers hadden een mooi ver­trek­punt om na de workshop zelf een bladritme, een planning en een redac­ti­o­ne­le orga­ni­sa­tie op poten te zetten.

 • Losse opdrachten

  Inta­ke­week jonge reporters bij Stamp­Me­dia in Genk

  Wat? Een poot van Stamp­Me­dia in het Limburgse Genk. Wanneer? In de kerst­va­kan­tie was de aftrap, met een grote groep bijzonder gemo­ti­veer­de jongeren van allerlei pluimage. Wat nu? Stamp­Me­dia zal in Genk hetzelfde te werk gaan als in Antwerpen. Dat betekent dat we proberen jongeren van diverse groepen mediawijs te maken en geza­men­lijk een pers­agent­schap draaiende te houden: nieuws­ga­ring, jour­na­lis­tiek denken, schrijven, video, foto­gra­fie. En Het Eiland Neus? Maartje Luif geeft workshops, begeleidt en coacht de schrij­ven­de jongeren.

 • Losse opdrachten

  Bloggen over ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king

  Wat? Een workshop ‘Tips ‘n’ tricks voor het schrijven een blog’. Voor wie? Voor een vrij­wil­li­gers van de Vrij­wil­li­ge Dienst Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king, onderdeel van het Belgisch Agent­schap voor Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king (BTC/CTB). Alle deel­ne­mers zouden kort na de workshop de wijde wereld ingaan en daarover gaan bloggen. Wanneer? In december 2009. Waar? Bij BTC in Brussel. Hoe? Aan de hand van vier punten – Idee, Inhoud, Vorm en Inter­ne­tei­sen – kregen de deel­ne­mers een prak­tijk­ge­rich­te workshop van een halve dag waarin de nadruk lag op invals­hoe­ken en ethiek. Over­heids­or­ga­ni­sa­ties op het gebied van ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king krijgen immers – doordat ze direct in ver­bin­ding staan met andere overheden – veel te maken met gevoe­lig­he­den en mis­ver­stan­den. Nu ook in het Frans! Ik gaf de workshop met mijn Frans­ta­li­ge collega Isabelle Canivet van Action‐Redaction. U kunt voortaan dus ook bij Het Eiland Neus terecht voor twee­ta­li­ge workshops.

 • Losse opdrachten

  Volg een cursus bij mij in het voorjaar van 2010

  Wat? Columns Schrijven (in Antwerpen én in Gent), Por­tret­te­rend Interview (in Leuven), Schrijven voor internet (in Leuven), Eind­re­dac­tie voor beroeps­schrij­vers (in Vilvoorde). Wanneer? In het voorjaar: Eind­re­dac­tie is 7 don­der­dag­avon­den in januari en februari. Por­tret­te­rend Interview is 3 zater­da­gen in maart en april. Schrijven voor internet is 5 maan­dag­avon­den in maart. Columns Schrijven in Antwerpen is 5 zater­dag­na­mid­da­gen in mei en juni. En in Gent is deze cursus op 5 don­der­dag­avon­den in maart en april. Door wie? Maartje Luif in opdracht van Wisper, de Schrij­vers­Aca­de­mie en de Miles Academy. Voor wie? De cursussen van Wisper en de Schrij­vers­Aca­de­mie zijn voor iedereen. De cursus Eind­re­dac­tie is alleen voor beroeps­schrij­vers en studenten die in een schrij­vend beroep willen stappen. Meer infor­ma­tie? Voor extra infor­ma­tie over Columns Schrijven in Antwerpen kunt u op de website van de Schrij­vers­Aca­de­mie terecht. Meer toe­lich­ting op de cursussen Por­tret­te­rend Interview, Schrijven Voor Internet en Columns Schrijven in Gent kunt u kijken op de website van Wisper. En infor­ma­tie over de cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy vindt u op deze website.

 • Losse opdrachten

  Muzisch taal­ge­bruik voor Artevelde Hoge­school

  Wat? Een workshop Muzisch Taal­ge­bruik in het eeu­wen­ou­de Poë­zie­cen­trum op de Vrij­dag­markt in Gent. Voor wie? Voor alle eer­ste­jaars studenten, ruim 250, van de lera­ren­op­lei­ding van de Artevelde Hoge­school in Gent. Namens Wisper. Hoe? We bogen ons over metaforen. Na anderhalf uur brain­stor­men, beelden zoeken en samen­wer­ken was het resultaat een luchtfoto van Gent met daarop een pro­mo­ti­o­ne­le, jour­na­lis­tie­ke of kunst­zin­ni­ge metafoor over Gent. Hoe ging dat? Ver­ras­send goed. Ik heb meermalen gegrapt dat ik de metaforen voor grof geld zou verkopen aan de dienst toerisme of een recla­me­bu­reau. En dat terwijl we maximaal 90 minuten hadden, per groep.

 • Losse opdrachten

  Last‐minute‐inschrijving: een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

  Wat? Schrijf je nu, op de valreep, in voor een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy. Wanneer begint het? In principe volgende week al. Donderdag 24 september, om 18:00 uur. Vanaf dan zijn het tien don­der­dag­avon­den. Wat houdt de cursus in? We behan­de­len de theorie aan de hand van de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers. Zo buigen we ons over zelf­ge­schre­ven of zelf­ge­re­di­geer­de teksten. Daarnaast schrijft elke cursist een handzaam stijlboek voor een regel­ma­tig terug­ke­ren­de opdracht of opdracht­ge­ver. Ook komen er tal van tips voor het opsporen van taal‐ en stijl­fou­ten aan bod. Ten slotte is er naast schrijven en cor­ri­ge­ren ook ruimte voor overleg en discussie over de dage­lijk­se praktijk van een tekst‐ of eind­re­dac­teur. Voor wie is de cursus bedoeld? De cursus is bedoeld voor redac­teu­ren, tekst­schrij­vers, vertalers en andere beroeps­schrij­vers die voor hun dagelijks brood eind­re­dac­tie voeren over eigen of andermans teksten. Ook studenten die in een dergelijk beroep willen stappen, zijn van harte welkom. Doel? Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een dui­de­lij­ke visie op genres en tekstop­bouw en zijn ze vertrouwd met de belang­rijk­ste regels van spelling, inter­punc­tie en gram­ma­ti­ca. Ze zijn zich bewust van stijl­mid­de­len en trucs om de aandacht van de…

 • Losse opdrachten

  Columns Schrijven in het najaar van 2009 bij Wisper in Leuven

  Wat?Dit is het derde jaar dat er weer cursussen Columns Schrijven bij Wisper in Leuven en Gent zijn. Waar? Dit najaar is de cursus in Leuven. In het voorjaar in Gent. Wanneer? Leuven: vijf woens­dag­avon­den in november en december 2009. Wat gebeurt er tijdens die cursus? De column zet de spot­lights op iets per­soon­lijks of is een per­soon­lij­ke visie op iets werelds. Met dit kenmerk in ons ach­ter­hoofd gaan we bekijken welk soort columns er zijn, hoe je een goede column bedenkt en hoe je die ver­vol­gens op papier krijgt. Iets concreter? We werken aan de hand van vijf bouw­ste­nen: idee, inhoud, vorm, stijl en taal. We staan stil bij de brain­storm, bij de ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men en bij het taal­ge­bruik. We wegen elk woord, elke zin en elk idee, want in een goede column staat geen woord te veel. Meer info? Bij Wisper, klik hier. Advies? Schrijf je snel in!

 • Losse opdrachten

  Cursus: Non‐fictie in Leuven 2009/2010

  Wat? Een non‐fictiecursus van zes zater­da­gen in november, december en januari 2009/2010. Waar? Bij Wisper in Leuven (Kessel‐Lo). Vertel eens? Een biografie van een vergeten dichter, een his­to­risch verhaal over je groot­ou­ders in Congo of een recon­struc­tie van de teloor­gang van de acid‐house. Alles is mogelijk tijdens deze cursus. Iets concreter? In zes zater­da­gen schrijven we op basis van research een non‐fictie‐verhaal. Dat kan een jour­na­lis­tie­ke reportage, een aanzet tot een biografie in boekvorm of een ludiek ach­ter­grond­ver­haal zijn. Aan de hand van je onderwerp bepalen we welke vorm, toon en stijl het beste past. We buigen ons vooral over research en schrijf­stijl. Enerzijds zul je goed leren inter­vie­wen en opzoeken. Ander­zijds draait het veelal om feit versus fictie: hoe schrijf ik mooi zonder de waarheid geweld aan te doen? Meer info? Bij Wisper, klik hier. Advies? Schrijf je snel in!

 • Losse opdrachten

  Training voor de Persgroep

  Wat? Een cursus creatief denken voor de eind­re­dac­teu­ren van de Zone­ma­ga­zi­nes van de Persgroep. Waar en wanneer? Deze cursus is al geweest, in het voorjaar van 2009 bij de Persgroep in Kobbegem. Hoe ging ‘t in zijn werk? We brain­storm­den, steg­gel­den en praatten over moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den. We bogen ons over rubrieken, ideeën en invals­hoe­ken, én over koppen, intro’s en andere blik­van­gers. De grote vraag was: hoe maak je een populair tijd­schrift nóg beter?

 • Losse opdrachten

  Creative Thinking bij SPE Luminus

  Wat? Een workshop creatief denken voor de communicatie‐afdeling van ener­gie­be­drijf SPE Luminus. Waar en wanneer? Deze workshop vond plaats in het voorjaar van 2009, incompany, bij SPE Luminus in Brussel. Hoe? Om houvast te krijgen brain­storm­den we over de ijk­per­so­nen voor wie de interne com­mu­ni­ca­tie bedoeld is. Wie werkt er eigenlijk in het bedrijf? En welke media nemen die ijk­per­so­nen vrij­wil­lig tot zich? Hoe kun je de doelgroep dus het beste bereiken? Met welk soort medium, met welke content? Wat maakte de workshop geslaagd? We bedachten een prachtig stel ijk­per­so­nen en kwamen tot de conclusie dat er twee ijper­so­nen bij SPE werken, een man en een vrouw. Met een beetje kunst‐ en vliegwerk kun je een tijd­schrift bedenken dat leuk is voor handige Harry die de centrales draaiende houdt, maar ook voor aardige An die de klant­con­tac­ten doet. Bij­zon­der­he­den? De workshop was voor zowel Frans­ta­li­ge als Neder­lands­ta­li­ge pr‐medewerkers.

 • Losse opdrachten

  Bijdragen aan APPeL

  Wat? Drie artikelen voor APPeL, waaronder ‘n column. Wanneer? Voorjaar 2009. Waar gaan de artikelen over? Een artikel over Mood Food en de zin en onzin van alweer een voed­sel­hy­pe, een artikel over Een dag uit het leven van een syn­estheet (dat stuk kunt ook hier lezen) en de column hieronder (na de foto). Verder nog nieuws? Ja, bin­nen­kort gaat Het Eiland Neus (Maartje Luif) de eind­re­dac­tie van APPeL doen. Heren, wij hoeven uw steak niet meer Maartje Luif Vrouwen, het waren er al zoveel en het worden er alleen maar meer. Vorig jaar waren van de 510 inge­stroom­de studenten op de faculteit voor Psy­cho­lo­gie en Peda­go­gi­sche Weten­schap­pen er nog bijna 80 van het mannelijk geslacht. Dit jaar ver­ste­vig­den de vrouwen hun hegemonie (482 op 543 inschrij­vin­gen) en zakten de mannen verder af naar een schamele 61 stuks. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Mijn gedachten gingen bij het zien van deze cijfers terug naar de oertijd, de tijd dat mijn familie en ik nog te vinden waren bij de J van jagers en de V van ver­za­me­laars. De tijd dat alle vrouwen een bochel hadden van het hangen boven de grond, op zoek naar zaadjes en nootjes. De…

 • Losse opdrachten

  Workshop Power­we­blog­gen op de Schrijf­dag

  Wat? Een worskhop Power­we­blog­gen op de Schrijf­dag van Creatief Schrijven in Leuven, deel­ne­mers schreven voor Het Schrijf­le­gi­oen. Wanneer? Op 28 maart 2009. Waar? De Schrijf­dag vond plaats in het Stuk in Leuven. Wie waren er nog meer? Er waren duizend‐en‐een dingen te doen. Er was een interview met Annelies Verbeke, een debat met Ivo Victoria, een cursus Columns Schrijven door An Olaerts en lekkere broodjes van een cateraar. Wat is in hemels­naam power­we­blog­gen? Dat is in minder dan twee uur een weblog voor en door schrij­vers vullen met vijftig Schrijf­dag­deel­ne­mers. Onder de bezie­len­de leiding van Maartje Luif als docent en Wannes Daemen als sneltyper werden de power­we­blog­gers aan­ge­spoord te schrijven, te schrijven en nog eens te schrijven. Onderweg leerden ze ook nog eens van alles over webloggen. Waar kan ik meer over de Schrijf­dag vinden? Bij creatiefschrijven.be, op Studio Brussel, want die hebben ons geïn­ter­viewd, op Leven in Leuven, want daar schreef ik na afloop een stukje over de dag én natuur­lijk op het power­we­blog van Het Schrijf­le­gi­oen.

 • Losse opdrachten

  Tal van workshops voor Stamp­Me­dia

  Wat? Stamp­Me­dia Inta­ke­week, Stamp­Me­dia tie­ner­re­dac­tie en een workshop Jour­na­lis­tiek op het Konink­lijk Atheneum in Antwerpen. Inta­ke­week? In de inta­ke­week krijgen jongeren – poten­ti­ë­le redac­teu­ren – de kans kennis te maken met foto­gra­fie, video, audio en tekst. Vanuit jon­ge­ren­cen­trum Trix in Antwerpen maken ze inter­views en verslagen en leren ze jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den en omgaan met techniek en collega’s. Tie­ner­re­dac­tie? Voor de jeugd­dienst van de Stad Antwerpen maakte Stamp­Me­dia met een handvol tieners een tijd­schrift over de jeug­dac­ti­vi­tei­ten in Antwerpen komende zomer. Vanuit het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum op de Grote Markt vlogen de jeugdige reporters uit om inter­views af te nemen en rubriek­jes vol te krijgen. De redac­teu­ren kwamen uit Groot‐Antwerpen en vari­eer­den in leeftijd van 12 tot 15. En het atheneum in Antwerpen? We trekken met Stamp­Me­dia langs scholen om jongeren mediawijs te maken. We oefenen met het onder­schei­den van feiten en meningen, met het in beeld brengen van de vijf w’s en de h en met het begrijpen van nieuws­ver­slag­ge­ving. Wanneer? Beide StampMedia‐weken vielen begin april 2009. En wat was de rol van Het Eiland Neus? De meeste tekst‐ en jour­na­lis­tiek­work­shops van Stamp­Me­dia worden gegeven door Maartje Luif.