Eind­re­dac­tie lied­tekst­hand­lei­ding

Wat? De eind­re­dac­tie van een lied­tekst­hand­lei­ding van Gerry de Mol, uit­ge­ge­ven door Creatief Schrijven. Wanneer? In april 2008. Waarom? We doen graag eind­re­dac­tie en we maken zelf lied­tek­sten. Een fijne opdracht. Klik hier voor de website van Creatief Schrijven… … en hier voor de hand­lei­ding (in pdf‐formaat) Het Eiland Neus redigeert al uw teksten en verhalen. We schaven, schrappen en …

APPeL – voor afge­stu­deer­de psy­cho­lo­gen en pedagogen

Wat? Artikelen over psy­cho­lo­gie en pedagogie voor het drie­maan­de­lijks ver­schij­nen­de alum­ni­tijd­schrift APPeL. Hoe dat zo? Psy­cho­lo­gi­sche en peda­go­gi­sche onder­wer­pen zijn fijn om over te schrijven. APPeL verbreedt mijn horizon. Valt er wat te lezen? Ja, hoewel de artikelen bedoeld zijn voor print, zijn ze ook op internet beschik­baar. Artikelen in APPeL: Wankel, maar op eigen benen – over de problemen …

‘Leven jullie wel?’ in het Brabants Nieuws­blad

Wat? Een verslag van het bezoek van Ronald Giphart aan de bibli­o­theek in Roo­sen­daal. Waar? Brabants Nieuws­blad (nu: BN/De Stem). Wanneer? In een ver verleden. Het stukje verscheen op 1 juni 1996. ‘Leven jullie wel?’ door Maartje Luif “Ik had één grote wens: ooit nog eens in Roo­sen­daal te mogen voorlezen”, begint Ronald Giphart (30) uitdagend. En dat is ook wat het …

Cursus eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

Wie? Maartje Luif, in samen­wer­king met Ludo Per­men­tier, bekend van Van Dale, De Standaard, Taalpost en Het Groot Neder­lands Dictee. Wat? Een cursus eind­re­dac­tie voor beroeps­schrij­vers. Wanneer? Vanaf dinsdag 8 april 2008, tien dins­dag­avon­den van 18:00 tot 21:00 uur. Waar? Bij de Miles Academy in Vilvoorde. Voor meer infor­ma­tie, klik hier. Wat staat je te wachten? Onder de bezie­len­de leiding …

Luca en Nina en het Tijdloze Weekend

Wie? Tekst: Maartje Luif, tech­ni­sche rea­li­sa­tie: Janneke Luif, illu­stra­ties: Marcello Carvana, lay‐out: Wannes Daemen. Wat? Een kin­der­boek op rijm, rijkelijk geïl­lu­streerd. Waarom? We ver­vaar­dig­den het boekje in eerste instantie voor de zeven­tig­ste ver­jaar­dag van onze (schoon-)vader, zodat hij het boekje kon voorlezen aan zijn klein­kin­de­ren, Luca en Nina. Maar omdat er veel vraag naar het boekje was, hebben we een …

Voorjaar 2008: Cursus Columns Schrijven aan de Schrij­vers­Aca­de­mie

Wat? Een cursus van vijf bij­een­kom­sten in februari en maart 2008. Waar? De Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen. Wanneer? Vanaf 23 februari vijf zater­dag­na­mid­da­gen van 14:00 tot 16:30 uur. Hoe? Een prak­ti­sche cursus over het meest grillige genre in de media: de column. We zullen stilstaan bij het doel van de column, het idee, de inhoud, de vorm en de stijl. Door …

Gast­les­sen bij het Gents Schrij­vers­col­lec­tief

Wat? Gast­les­sen eind­re­dac­tie bij het Gentse Schrij­vers­col­lec­tief en een twee­daag­se zonnige zomer­cur­sus Columns Schrijven. Waar? Bij Wisper in Gent. Wanneer? Schrij­vers­col­lec­tief: 4 en 18 maart 2008. Zomer­spe­ci­al Columns Schrijven: donderdag en vrijdag 3 en 4 juli 2008. Voet tussen de deur? Hou voor de Zomer­spe­ci­al Columns Schrijven de website van Wisper in de gaten. Een maand of twee op voorhand …

Cursussen voor Wisper in Leuven en Gent

Wat? Cursussen voor Wisper, kunst­edu­ca­tie voor vol­was­se­nen. Waar? Zowel in Leuven als in Gent. Wanneer? Elk voorjaar en elk najaar: hou de Wisper‐literatuuragenda of de categorie cursussen op deze website in de gaten. Aanbod? Columns, Inter­vie­wen, Repor­ta­ges, Beeldend Schrijven en Schrijf­trai­nin­gen. Het cur­sus­aan­bod voor Wisper varieert per seizoen.

Uit­ge­breid cur­sus­aan­bod jour­na­lis­tiek en schrijven

Wat? Een overzicht van cursussen jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den, creatief schrijven, jour­na­lis­tiek schrijven, correct schrijven en wervend schrijven. Wanneer? Op afspraak, privé of in groepen. Hou de rubriek cursussen in de gaten voor het aanbod van groeps­cur­sus­sen. Voor wie? Pro­fes­si­o­nals en lief­heb­bers – dat verschilt per cursus. Hoe? Aan de keu­ken­ta­fel, incompany of voor een onder­wijs­in­stel­ling. Pak ‘m beet? Inter­views, Nieuws, Columns, …

Interview met Wouke van Scher­ren­burg

Een interview met Wouke van Scher­ren­burg, ver­slag­ge­ver van Den Haag Vandaag, november 1997. © Maartje Luif ‘Het moet normaal zijn dat daar een vrouw stevig staat te inter­vie­wen’ De ogen van Bol­ke­stein glimmen als zij hem inter­viewt, Wallage blijft veel te vrien­de­lijk en Zalm noemt haar ‘die lange, blonde’. Wouke van Scher­ren­burg, de gena­de­lo­ze inter­vie­wer van Den Haag Vandaag: ‘Ik …

Front National expe­ri­men­teert

Een reportage vanuit het Zuid‐Franse Vitrolles dat werd bestuurd door het extreem‐rechtse Front National. De partij dreigde bij de par­le­ments­ver­kie­zin­gen van mei 1997 groter dan ooit uit de strijd te zullen komen. Ik ging kijken hoe het gesteld was met werk en wer­ke­loos­heid in een door FN gedo­mi­neerd stadje. Ik inter­view­de kop­stuk­ken van alle politieke partijen, ik sprak met knok­ploe­gen, …

‘Als 60 procent van de Amster­dam­se jeugd alloch­toon is, kun je niet meer om ze heen’

Een interview met Atilla Arda (D66) en Fatima Elatik (PvdA), destijds twee veel­be­lo­ven­de politici. Het artikel verscheen op 28 februari 1998 in opi­nie­tijd­schrift HN Magazine. © Maartje Luif ‘Als zestig procent van de Amster­dam­se jeugd alloch­toon is, kun je niet meer om ze heen’ ‘Ik viel op: een Amster­dam­se met een hoofddoek. Het spreekt en het spreekt Neder­lands.’ Een gesprek …