Hoe ga ik te werk?

Schrijf­be­ge­lei­ding op maat

Wanneer ik je begeleid, richt ik me op jouw teksten en ik zoek de tips en theorie die van toe­pas­sing zijn op jouw schrijf­ont­wik­ke­ling. Ik schik me zoveel mogelijk naar jouw wensen ten aanzien van de inhoud, de hoe­veel­heid tekst, het soort feedback en de fre­quen­tie van onze sessies.

Iets of niets

Als je nog geen tekst hebt, maar wel wensen of ideeën, kan ik je helpen om die in een plan van aanpak te gieten. Welk genre wil je schrijven? En welke opzet en schrijf­stijl zijn geschikt voor wat je wilt bereiken? Omdat een verhaal schrijven vaak een traject van lange adem is, kiezen de meeste auteurs voor een lang­du­ri­ge samen­wer­king, maar alles is mogelijk: lang, kort, veel sessies, weinig sessies. De keuze is aan jou.

Als je al een tekst hebt, maar je zou graag hulp krijgen bij het afmaken of her­schrij­ven, dan nemen we de bestaande tekst als uit­gangs­punt. Ik bekijk wat je al hebt en in overleg bepalen we daarna de werkwijze en de tijds­span­ne.

Beginners en gevor­der­den

Mocht je een beginner zijn, dan kan ik je bege­lei­den bij het aftasten van de basis­re­gels van het genre dat je wilt schrijven, ik kan begin­ners­fout­jes aanwijzen en orde scheppen in de chaos van wensen en plannen. Ben je gevorderd? Dan kan ik je helpen je onderwerp beter ‘schoon te denken’, ik kan je sti­mu­le­ren je schrijf­stijl aan te scherpen en ik kan overzicht kweken om zo een project van lange adem te vol­bren­gen.

Neder­lan­ders en Belgen

Je bent welkom als je Neder­lands­ta­li­ge teksten schrijft. De schrij­vers die ik begeleid wonen zowel in Nederland als in Vlaan­de­ren.

Lees­ver­sla­gen

Mijn lees­ver­sla­gen zijn altijd door­wrocht en uniek. Elke schrijver krijgt van mij per­soon­lij­ke feedback en tips. Ik zoek theorie die past bij jouw tekst­soort en ik geef adviezen om de zwaktes die op de loer liggen te omzeilen. Mocht je (nog) geen tekst insturen, maar wel hulp willen, dan schrijf ik een verslag waarin ik aan de hand van jouw vragen en wensen een voorzet geef om een begin te maken. De lees­ver­sla­gen zijn minimaal 4 pagina’s, soms meer. Je krijgt in ieder lees­ver­slag feedback, tips, theorie, en als je dat wenst geef ik ook opdrach­ten. Ik verstuur de lees­ver­sla­gen per e‐mail.

Gesprek­ken

Ik maak áltijd een lees­ver­slag, maar je kunt daarnaast ook een afspraak met mij maken om in het echt of via Skype met mij te praten over je tekst of je schrijf­plan­nen. In het gesprek licht ik het lees­ver­slag onder vier ogen toe. Een gesprek met mij over je werk duurt meestal ongeveer een uur. De offline‐afspraken vinden plaats bij Mister Bean in Leuven (Kessel‐Lo, vlak achter het station van Leuven). De online‐gesprekken voeren we via Skype, Facetime of een andere audio‐ of video­dienst.

Inschrij­ven

Inschrij­ven gaat als volgt:

Beant­woord de volgende vragen:

  • Wat wil je schrijven of wat heb je geschre­ven? Welk genre? Is het voor publi­ca­tie?
  • Als je al iets hebt geschre­ven, zou je dat willen meesturen?
  • Wat wil je bereiken met schrijven?
  • Heb je ervaring?
  • Waarom heb je mijn hulp nodig?
  • Hoeveel sessies zou je willen?

Als ik je mailtje met de ant­woor­den heb ontvangen, stuur ik een voorstel met een werkwijze en een prijs­op­ga­ve. Ver­vol­gens kijk jij of je het een goed plan vindt. Zo ja, dan ga je akkoord, zo nee, dan kun je een tegen­voor­stel doen of afhaken. Als we samen hebben besloten hoe ik je kan helpen, stuur ik een factuur en als de betaling binnen is, kunnen we beginnen. De deadlines bepalen we in overleg.

Wat gebeurt er na de inschrij­ving?

Na de inschrij­ving stuur je mij jouw tekst, of een deel ervan, waarna ik het eerste lees­ver­slag schrijf. Mocht je gekozen hebben voor gesprek­ken, dan volgt er een spreekuur naar aan­lei­ding van dat lees­ver­slag.

Huis­hou­de­lij­ke mede­de­lin­gen

• Een lees­ver­slag is altijd minimaal 4 a4’tjes en bestaat elke keer uit feedback op wat jij hebt geschre­ven. Ik denk met je mee over wat je doet en hoe je dat doet, ik geef theorie over het genre en ik reik prak­ti­sche tips aan om je tekst te ver­be­te­ren.

• Als je een gesprek hebt besteld, licht ik daarin het lees­ver­slag toe. Het duurt ongeveer een uur.

• Je kunt mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke sessies ook com­bi­ne­ren.

• Hoewel ik zoveel mogelijk in jouw schrijf­rit­me probeer te werken, is het bij mensen met een hoog schrijf­tem­po soms lastig om ze bij te houden. Ik zal waar­schu­wen als ik tijd tekort kom, dan zoeken we samen een oplossing.

• Mocht je meer woorden willen insturen dan we vooraf hebben afge­spro­ken, dan moeten we even over­leg­gen of dat invloed heeft op de prijs.

• Ik doe geen eind­re­dac­tie over je teksten of manu­script tijdens een coaching. Uiteraard wijs ik je wel regel­ma­tig op stijl‐ en taal­fou­ten, maar een gedegen eind­re­dac­tie vraagt een andere bena­de­ring dan een coaching. Ik ben wel in te huren als eind­re­dac­teur, en de meeste schrij­vers eindigen hun sessies met een eind­re­dac­tie­ron­de door mij.

• De inschrij­ving voor trajecten tot en met 10 sessies zijn een jaar geldig. Binnen die tijd moet de coaching afgerond zijn. Mocht het door omstan­dig­he­den langer duren, dan kunnen we in overleg de duur wat oprekken.

• Res­ti­tu­tie van het inschrijf­geld is na de eerste sessie niet meer mogelijk. Je kunt wel altijd de aanpak bijsturen, ik schik me immers zoveel mogelijk naar jouw wensen.

• Voor Vlamingen: ik mag helaas geen oplei­dings­che­ques accep­te­ren.

Inschrij­ven? Stuur me een e‐mail.

 

Wil je eerst meer infor­ma­tie?