De archiefdelver

Grasduinen, graven, vorsen en vinden.

 • De archiefdelver,  Stukjes in het wild

  Smeer­lap­pe­rij

  In mei 1974 schreef mijn opa deze brief naar de Volks­krant. Hij was toen 63 jaar oud, ik drie maanden. Ik ben een gretige Delpher-delver, dus deze brief had ik al eens opge­dui­keld, maar toen ik er onlangs weer op stuitte, was ik opnieuw onaan­ge­naam verrast. Kennelijk was het me gelukt de brief weer te ver­drin­gen, terwijl ik niet verbaasd was de eerste keer ik dat ik de brief las. Mijn opa werd gekneveld door een ernstige dwang­neu­ro­se, een niet-aflatende gods­vruch­tig­heid, een levens­lang knellend con­for­mis­me en diep ver­an­ker­de militaire dis­ci­pli­ne. Hij deed daar zichzelf en anderen de duvel mee aan, en soms maakte hij zich kennelijk zo kwaad dat hij vond dat het in de krant moest. Behalve een boel aan­kon­di­gin­gen dat hij een vul­pot­lood had gewonnen door de ‘puzzle’ in te vullen, en uiteraard de nodige fami­lie­be­rich­ten, vond ik in Delpher twee brieven met zijn grieven en twee nieuws­be­rich­ten over zijn taak als reserve-majoor in Indonesië (ook al zoiets). De andere brief zal ik hieronder plaatsen. De Reve-brief raakt me. In de eerste plaats natuur­lijk omdat het geen fijn idee is dat je opa er allerlei nare ideeën op na hield, ideeën waarvoor ik me plaats­ver­van­gend schaam. Maar in…

 • De archiefdelver

  Het meervoud van hond is honderden

  Eén nacht hebben wij op de ellen­dig­ste camping gestaan die we ooit hebben aan­schouwd. Pas toen we onze tent hadden opgezet kwamen we er achter dat de camping ‘Alleen voor Honden’ was. Er liepen er miljoenen rond (niet voor niets is het meervoud van ‘hond’ in het Neder­lands ‘honderden’)! #Woldhorst Uit Brieven aan Anne Holm (3), Sjoerd Kuyper – Lite­ra­tuur zonder leeftijd, 1995 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Frans Snyders (1579–1657) (publiek domein)

 • De archiefdelver

  Beladen met pak en zak

  ‘Hoe!’ riep ik uit, ‘heeft Mejuf­frouw dien afschu­we­lij­ken weg mede moeten door­trek­ken?’ ‘Dat niet alleen,’ zeide de Heer Bos; ‘maar nog wel, even als ik, beladen met pak en zak; want wij gevoelden geen trek om onze bagaadje in de huifkar te laten, noch om die te laten dragen door dezen of genen arbeider, en ons aan zijn beschei­den­heid te wagen. #Woldhorst Uit De lot­ge­val­len van Ferdinand Huyck, Jacob van Lennep – P. Meijer Warnars, 1840 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Paesaggio Paul Brill (ca. 1553/1554–1626) (publiek domein)

 • De archiefdelver

  Van Agt, maar naakt

  Daar staat Marja’s caravan. Marja had daar ’n draagbaar tv-apparaat; dat was aan. Klaas nam plaats. Maar wat was dat? Dat was ’t naakt­strand! ‘Kan dat dan? Mag dat dan?’ ‘Ja, Klaas, maar laat, na half twaalf.’ Klaas dacht wat na. Maar wat zag Klaas daar? Was dat… was dat…? Ja, dat was Van Agt. Van Agt, maar naakt!! Van Agt baadt daar, gaat wat langs ’t strand, trapt ’n bal naar ’n knaap. Van Agt praat daar wat; lacht daar wat. ‘Als ‘k daar ’n bal van snap’, dacht Klaas. Uit Opper­land­se taal- & let­ter­kun­de, Battus – Querido’s Uit­ge­ve­rij, 1981 #Woldhorst Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Albert Yam CC BY-SA 3.0

 • De archiefdelver

  Een weinigje langs de wielen wandelen

  Men merkt op dat de huifkar een uit­mun­tend middel van vervoer is voor personen die niet gaarne willen dat al wat zij voor­bij­rij­den hun geel en groen voor de oogen wordt. Inderdaad, ik kan het aan alle voet­rei­zi­gers aan­be­ve­len, daar het in de gele­gen­heid om het land te zien (mits men de huif oprolle) geen de minste belem­me­ring brengt. Het is ook waarlijk aller­aan­ge­naamst voor dezulken die wel eens stijf van ’t zitten worden, aangezien niets gemak­ke­lij­ker is dan zich van tijd tot tijd, tot ver­poozing, achter van de kar te laten afglijden terwijl het paard voort blijft stappen, en een weinigje langs de wielen te wandelen, zonder dat zulks eenig oponthoud in de reis ver­oor­zaakt. #Woldhorst Uit Camera Obscura, Hil­de­brand – Polak & Van Gennep, 1839/1998 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Vlaams dorp – Pieter Gijsels (publiek domein)

 • De archiefdelver

  Van het kamperen afgekeerd

  Het concept ‘kamperen’, dat leek te zijn uit­ge­von­den voor het zuinige, natuur­min­nen­de en in keurige maar benau­wen­de rij­tjes­hui­zen wonende Neder­land­se volk, wordt de laatste jaren steeds vaker geri­di­cu­li­seerd in de heersende media. De belang­rijk­ste oorzaak is waar­schijn­lijk dat de in Nederland zo machtige mid­den­klas­se zich sinds het begin van de jaren tachtig van het kamperen heeft afgekeerd. Staan­plaat­sen, Daniël Rovers – De Gids, J.M. Meu­len­hoff, 2001 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Øyvind Holmstad CC BY-SA 4.0

 • De archiefdelver

  In die soes

  Op eenen zandweg en in eene huifkar heeft de mensch veel meer tijd, om geregeld en gemak­ke­lijk te kunnen denken, en, ten gevolge van dien, met meer overleg te handelen. ’t Is voor het heil der menschen te wenschen, dat de Vorsten de invoering der stoom­rij­tui­gen niet zullen gedoogen; want wanneer dat dolle rijden eens algemeen in zwang kwam, zoude men in die soes niet meer kunnen onder­schei­den, wat altijd met onder­schei­ding behoort bejegend te worden. #Woldhorst Uit Hoe gedraagt men zich best na de cholera? – Vader­land­sche Let­ter­oe­fe­nin­gen, 1833 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. beeld: Samuel Colman 1832–1920 (publiek domein)

 • De archiefdelver

  Heldere dagen afwachten

  Ik infor­meer­de of ik er misschien voorlopig een caravan neer zou mogen zetten of een tent desnoods. Daar zou de Schoon­heids­com­mis­sie toch geen bezwaar tegen maken? Ze zouden toch niet speciaal heldere dagen willen afwachten om zich dan met een ver­re­kij­ker aan mijn mobiele onder­ko­men te gaan ergeren? #Woldhorst Uit Overal en nergens, A.L. Schnei­ders – Hollands Maandblad, Stichting Hollands Weekblad, 1964–1965 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. (beeld: Arthur Parton (1842–1914))

 • De archiefdelver

  Een armen bloed, of vrouwsper­zoon

  Zo ik een armen bloed, of vrouwsper­zoon vind die geen reisgeld en heeft, die geef ik het op dat zy zich ter plaatze daar zy moeten wezen, zonder gebrek te leiden kunnen komen, waar na ik de koets of reituig weer heen laat gaan, met bedrei­ging indien zy in ses uuren in het ronde daar van spreken, en my zulks ter ooren komende weder in myn handen vallen, ik haar het leve zal benemen. #Woldhorst Uit De Amster­dam­sche lichtmis, of Zoldaat van fortuin, Anoniem – Dick Coutinho, 1750/1983. Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. (beeld: James Pollard (1792 – 1867) publiek domein)

 • De archiefdelver

  Pogingen om tropisch gekleed te gaan

  De notaris in zijn kakibroek reikend tot aan de knie en bestemd voor het kamperen op de hei, de vierkante fietskui­ten, grotesk boven wollen sokken en stevige wan­del­schoe­nen. Haar pogingen om tropisch gekleed te gaan in een gebloemde short met een geweldig groot kruis, dat neer­daal­de boven een netwerk van spat­ade­ren. De vreemde lappen doek die ze rond haar borsten bond in een poging een tropisch effect te bereiken. #Woldhorst Uit Schilden van leem, Boeli van Leeuwen – Walburg Pers, 1985/1992 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. (beeld: George Burroughs Torrey (1863–1942))

 • De archiefdelver

  Op een lucht­ma­tras

  Ik sliep op de veranda op een lucht­ma­tras. Mijn slaapzak was veel te warm en zat vol zand. Het matras bewoog alsof het door een klopgeest werd bewoond en stonk naar olie. Ik lag als een reus­ach­ti­ge zwerver op straat in de mie­ren­me­tro­pool. #Woldhorst Uit kut, Dirk van Weelden – Raster, De Bezige Bij, 1992. Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. (Foto: FORTEPAN / Feren­c­váro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mé­ny CC BY-SA 3.0)

 • De archiefdelver

  Een ruisen

  Voor het eerst dat ik sliep in een tent, voor het eerst naar een ruisen geluis­terd dat voor het ruisen van regen, het vallen van regen te zacht was en ook voor de wind te gelijk #Woldhorst   Uit Twee gedichten – Camping, Frankrijk, J. Eij­kel­boom – Tirade, G.A. van Oorschot, 1982 #Woldhorst Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren.

 • De archiefdelver

  Een heel wat frisscher moreel bad

  Men denke niet, dat de heeren en dames, die aan een ‘camping tour’ deelnemen, er als heeren en dames uitzien. Met de grootste min­ach­ting voor mode en fatsoen zijn zij gewoon­lijk in volmaakte over­een­stem­ming met de wil­der­nis­sen, waarin zij leven. Maar, na een winter op de kan­toor­kruk of achter de toonbank, moet het een heel wat frisscher moreel bad zijn, aldus te reizen, dan van het eene weel­de­ri­ge hotel naar het andere te trekken. #Woldhorst Uit Reis­in­druk­ken uit de Ver­ee­nig­de Staten, E. van Ryc­ke­vor­sel – De Gids, P.N. van Kampen & zoon, 1894 Camping Woldhorst was een fictieve camping op Twitter die de schrij­vers van Atlas Contact bestier­den van 30 juni tot 4 juli 2014. Ik citeerde uit het gas­ten­boek met behulp van de Digitale Bibli­o­theek voor de Neder­land­se Letteren. Beeld: Landscape with Campsite – Robert S. Duncanson (1821–1872) (publiek domein)