Uit­ge­zucht en weg­ge­zucht

Normaal is het al lang niet meer, solidair zijn. In de jaren negentig, toen het gif van de neo­li­be­ra­li­se­ring al werd geïn­jec­teerd maar de mensen zelf nog gewoon deden alsof barm­har­tig­heid en mede­men­se­lijk­heid van­zelf­spre­kend was, viel je nog niet in negatieve zin op als je uit­ge­spro­ken solidair was met min­der­he­den. Nu is dat anders, soli­da­ri­teit wordt zonder al te veel scrupules …

NRC stijlboek

‘We benaderen burgers als indi­vi­du­en en vermelden niet standaard de etnische afkomst of huids­kleur van personen. Dat geldt ook voor korte poli­tie­be­rich­ten. Ver­mel­ding van etnische afkomst kan relevant zijn in verhalen over bepaalde onder­wer­pen (werk­ge­le­gen­heid, cri­mi­na­li­teit, cultuur, et cetera). In het artikel moet dan zoveel mogelijk duidelijk worden gemaakt waarom (ver­mel­ding van) afkomst relevant kan zijn.’

Directeur landelijk ken­nis­cen­trum dis­cri­mi­na­tie Art.1

‘Wanneer het vermelden van afkomst of etni­ci­teit wat toevoegt aan het begrijpen van – of in de juiste context plaatsen van daad of gebeur­te­nis, kan niemand daar bezwaar tegen hebben. Maar ‘zomaar’ de etnische afkomst vermelden, schiet zijn doel voorbij. Dat werkt het bevor­de­ren en ver­ster­ken van ste­reo­ty­pe­rin­gen en voor­oor­de­len te veel in de hand.’

The Guardian’s Editorial Code

‘In general, we do not publish someone’s race or ethnic back­ground or religion unless that infor­ma­ti­on is pertinent to the story. We do not report the race of criminal suspects unless their ethnic back­ground is part of a descrip­ti­on that seeks to identify them or is an important part of the story (for example, if the crime was a hate …

NUJ Code of Conduct

‘A jour­na­list produces no material likely to lead to hatred or dis­cri­mi­na­ti­on on the grounds of a person’s age, gender, race, colour, creed, legal status, disa­bi­li­ty, marital status, or sexual orien­ta­ti­on.’