Over Maartje – 2011

Mijn naam is Maartje Luif. Als Amster­dam­se schrijf­do­cent, jour­na­list, schrijver, hoofd- en eind­re­dac­teur streek ik in 2006 neer in Leuven, België. Ik heb een opleiding Jour­na­lis­tiek en Voor­lich­ting, met als spe­ci­a­li­teit tijd­schrif­ten en inter­na­ti­o­na­le jour­na­lis­tiek. Ook volgde ik een opleiding didactiek voor hoge­school­do­cen­ten aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht.

Schrijven
Ik verdiende mijn sporen als ver­slag­ge­ver, onder­zoeks­jour­na­list, bureau­re­dac­teur, columnist, hoofd­re­dac­teur en eind­re­dac­teur bij onder meer de Volks­krant, VPRO, VRT, MTV, Das Magazin, Universal, de werk­bij­la­ge van De Standaard, de Neder­land­se Taalunie en een handvol dagbladen, opi­nie­bla­den, vakbladen en publieks­tijd­schrif­ten. Verder schreef ik voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.
Ik eindigde vlak na winnaar Geen Stijl bij de Dutch Bloggies 2006 in de categorie Best Geschre­ven Weblog en dankzij mijn online aan­we­zig­heid kreeg ik de kans een roman te schrijven voor uit­ge­ve­rij Atlas-Contact.

Lesgeven
Mijn onder­wijs­er­va­ring deed ik op aan de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht, waar ik acht jaar lesgaf als docent in de vakgroep Geschre­ven Pers. Daarnaast doceerde ik jour­na­lis­tiek, schrijf­vaar­dig­heid, eind­re­dac­tie, columns en creatief schrijven aan de School voor Digitale Com­mu­ni­ca­tie en de School voor Com­mu­ni­ca­tiema­na­ge­ment van de Hoge­school Utrecht, de Saxion Hoge­school in Enschede, Wisper in Gent en Leuven, de Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen, Creatief Schrijven in Antwerpen, Miles Academy in Vilvoorde, en jon­ge­ren­pers­agent­schap Stamp­Me­dia in Antwerpen en Genk. Naast cursussen en workshops bege­leid­de ik stages en werk­er­va­rings­plaat­sen bij grote en minder grote media­be­drij­ven.

Anderen over mij
Een van mijn opdracht­ge­vers, Miles Academy, zette de feedback van cursisten over de cursussen Eind­re­dac­tie, Redac­ti­o­ne­le Vaar­dig­he­den en Jour­na­lis­tiek Schrijven online.

  • ‘Ik vond Maartje enorm toegewijd, open voor sug­ges­ties en vragen. Ze inves­teert veel tijd in het opzoeken van ant­woor­den op onze vragen. De cur­sus­op­bouw vind ik heel duidelijk en handig als naslag­werk.’ (H.R.)
  • Het enthou­si­as­me van Maartje deed me wekelijks uitkijken naar de cursus.’ (D.D.R.)
  • ‘De docent is bijzonder aangenaam. Heel veel aandacht voor indi­vi­du­e­le gevallen en spe­ci­fie­ke wensen van de ver­schil­len­de cursisten.’ (S.V)
  • ‘De docent is heel spontaan, geeft veel voor­beel­den uit de praktijk.’ (E.V.)
  • ‘Ze heeft veel ervaring en weet waarover ze spreekt.’ (L.D.)
  • ‘Ik vond het heel goed dat de inhoud gaandeweg werd aangepast aan de deel­ne­mers.’ (M.V.)
  • ‘De docent heeft aandacht voor alle deel­ne­mers, voor elke vraag en elk probleem.’ (K.D.S.)
  • Leuke groep, boeiende docent, fijne inter­ac­tie. Ik zou absoluut opnieuw een opleiding volgen bij Maartje. Ze is fan­tas­tisch om van te leren.’ (I.M.)