PER­SOON­LIJ­KE SCHRIJF­BE­GE­LEI­DING

Wat doe ik als schrijf­coach?

Meedenken, nalezen, ordenen, uitzoomen, plannen, motiveren, adviseren, cor­ri­ge­ren, voordoen: als ik je begeleid zoeken we de juiste manier om verder te komen met je productie. We stemmen mijn hulp af op jouw hulpvraag, jouw behoeften, jouw tempo en jouw ambities.

Jour­na­lis­tiek, creatief en opi­ni­ë­rend schrijven

In 1998 begon ik als docent jour­na­lis­tiek in het hoger onderwijs. De eerste tien jaar gaf ik vooral les aan jour­na­lis­ten en redac­teu­ren in groepen, maar de afgelopen vijftien jaar heb ik me gespe­ci­a­li­seerd in per­soon­lij­ke bege­lei­ding van aller­han­de schrij­vers. Hoewel ik nog steeds veel jour­na­lis­ten van advies voorzie, buig ik me de laatste jaren meer en meer over creatieve en niet-journalistieke genres: columns, opi­nie­stuk­ken, fictie en ver­ha­len­de non-fictie. Sinds ik als online schrijf­coach werk (2012) hielp ik ruim vijftig auteurs bij de ver­we­zen­lij­king van romans, novellen, jour­na­lis­tie­ke en opi­ni­ë­ren­de verhalen. Ook bege­leid­de ik beroeps­schrij­vers bij hun taken op de redactie van uit­ge­ve­rij­en, kranten, tijd­schrif­ten en websites.

Blanco vel of compleet manu­script

Sommige mensen komen bij mij met een compleet manu­script, anderen met een blanco vel. In beide gevallen kan ik helpen. Als je nog moet beginnen, kunnen we samen bedenken wat je gaat schrijven, we inven­ta­ri­se­ren de ingre­di­ën­ten voor een succesvol schrijf­pro­ces en ik geef tips en theorie over inhoud, vorm, schrijf­stijl en aanpak. Heb je al een begin, of zelfs een complete tekst? Dan kan ik je vertellen wat ik ervan vind en ik kan meedenken over de manier waarop je verder kunt schrijven of hoe je de tekst ‘publi­ca­bel’ kunt maken. Vaak is er nog veel werk aan, soms is het slechts een kwestie van puntjes op de i.

Coach en juf

In beide rollen voel ik me thuis: coach én juf. Als coach denk ik mee over de obstakels die jouw schrijf­pro­ces belem­me­ren. Dat zijn niet altijd zaken die met het schrijven te maken hebben, soms laten auteurs zich tegen­hou­den door hun zelfbeeld, hun agenda of hun omgeving. Ik help je om die obstakels te slechten.
Als juf geef ik theorie, ik corrigeer fouten en ik probeer je te laten nadenken over ver­schil­len­de manieren om je verhaal te ver­we­zen­lij­ken. Als het nodig is her­schrijf ik een stuk om je inzicht te geven in de moge­lijk­he­den.

Schrif­te­lijk, mondeling, beide

De meeste schrij­vers vinden het prettig om mijn com­men­taar schrif­te­lijk te krijgen, zodat ze de feedback en sug­ges­ties nog eens kunnen nalezen. Daarom schrijf ik doorgaans een verslag aan de hand van de plannen of de geschre­ven pagina’s. Maar er zijn ook veel auteurs die graag een gesprek voeren naast het lees­ver­slag, en sommigen vinden alleen een gesprek voldoende.
De inhoud van een lees­ver­slag varieert: soms corrigeer ik je tekst, in andere gevallen zal ik vooral schrijf­the­o­rie geven, vaak help ik je ook om je gedachten te ordenen of plannen te maken, en vrijwel altijd geef ik mijn – onder­bouw­de – mening over wat je hebt geschre­ven.
Als je ook een gesprek wenst, dan kunnen we afspreken bij Mister Bean, vlakbij het station in Leuven, of we kunnen een gesprek voeren via Skype of Facetime. Uiteraard over­leg­gen we vooraf en tijdens het proces over de aanpak. Als je iets anders verwacht, sturen we tus­sen­tijds bij.

Nederland en Vlaan­de­ren

Mijn werk waaiert uit over twee landen. Ik richt me op Neder­lands­ta­li­gen waar ook ter wereld en ik heb ervaring met redacties en publi­ca­ties in zowel Vlaan­de­ren als Nederland.

Wat kost het?

Op deze plek stond lange tijd een schema van deel­prij­zen waarmee je zelf kon berekenen wat het zou kosten om mij in te schakelen. Dat schema gaf de trans­pa­ran­tie die ik graag wil bieden, maar vormde ook een drempel, want ik gaf een reken­voor­beeld voor een beperkt aantal vari­a­be­len, terwijl mijn aanbod een schier oneindig aantal vari­a­be­len kent. Ik noem er een paar:  we beginnen vaak van nul, maar ik zet mijn tanden ook regel­ma­tig in een manu­script dat al 50.000 woorden telt. Met sommige mensen werk ik al zeven jaar samen, anderen begeleid ik eenmalig. Er zijn schrij­vers die twee keer per week een nieuwe tekst aan­le­ve­ren, maar er zijn er ook die eens per kwartaal aan de bel trekken. Bij een paar auteurs licht ik het lees­ver­slag altijd mondeling toe, maar sommige schrij­vers die ik al jaren begeleid, heb ik nooit gezien of gesproken. Voor de meeste pupillen ben ik een bron van ervaring, feedback, stimulans en theorie, bij anderen ben ik scha­duw­schrij­ver, eind­re­dac­teur of kwar­tier­ma­ker. Omdat mijn prijzen even geva­ri­eerd zijn als mijn aanbod, staat er niet langer een reken­sche­ma onder dit kopje. Ik heb wel een paar algemene uit­gangs­pun­ten:

  • Als je mij vaker of voor langere tijd inscha­kelt, ben ik iets goedkoper dan wanneer je mij eenmalig kort inhuurt.
  • Ik vind mijn werk leuk en belang­rijk, en als ik mijzelf uit de markt prijs, kan ik dit werk niet meer doen. Daarom probeer ik altijd een schap­pe­lij­ke prijs te plakken op mijn diensten.
  • Het is soms moeilijk om in de toekomst te kijken, toch doe ik mijn best om vooraf in te schatten hoeveel tijd ik zal besteden aan de bege­lei­ding. Zo probeer ik te voorkomen dat je voor ver­ras­sin­gen komt te staan als je mij inscha­kelt.
  • Mijn prijs­voor­stel is een voorstel. In overleg kunnen we de voor­ge­stel­de aanpak en inhoud zo bij­stel­len dat de bege­lei­ding beter binnen je budget past.

Wil je meer infor­ma­tie?

Mail mij. Vertel in je bericht waarvoor je mij wilt inscha­ke­len. Waar heb je hulp bij nodig? Zit je vast? Zoek je een meelezer? Een docent? Een corrector? Iemand die je helpt om nu eindelijk eens te beginnen? Iemand die je de theorie bijbrengt? Iemand die je manu­script redigeert? Een gedreven ghost­wri­ter? Een souffleur die meedenkt over jouw beroeps­prak­tijk? Vertel ook wat je wilt bereiken. Welke ambitie heb je? Waarom schrijf je?
En tot slot: schroom niet om nog meer over jezelf te vertellen. Heb je ervaring? Of begin je net? Wat lees je zelf graag? Waar vul je je dagen mee? Wat moet ik verder nog over je weten? Hoe beter ik weet met wie ik te maken heb, hoe doel­ge­rich­ter ik mijn aanbod kan afstemmen op jouw hulpvraag.